Partij van de Arbeid (PvdA) Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

De PvdA gaat proberen meer stageplekken voor het MBO te creëren met het bedrijfsleven en gemeenten.
De PvdA Noord-Holland vindt dat de provincie zich actief moet inzetten om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, door betere aansluiting van opleiding en ervaring op het arbeidsaanbod, hogere startkwalificaties, meer mogelijkheden tot omscholing, het bestrijden van schooluitval en meer stage- en leerwerkplekken.

Huisvesting

Met gemeenten stuurt de PvdA aan op voldoende woningen voor iedereen. Samen realiseren zij de komende jaren tenminste 240.000 nieuwe woningen in de hele provincie. Daarbij wordt er voorrang gegeven aan projecten met minimaal 40% sociaal, 40% middensegment en 20% duur.
Mobiliteit en bereikbaarheid gaan hand in hand met woningbouw. Daarbij legt de PvdA de nadruk op duurzame mobiliteit, zoals OV- en fietsvoorzieningen.
Bij transformatie van bestaande panden naar woningen wordt extra aandacht besteed aan mensen die aangewezen zijn op een sociale of betaalbare woonruimte.
Transformatie, renovatie en nieuwbouwprojecten zijn zoveel mogelijk duurzaam, energiezuinig en waar mogelijk energieneutraal.

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

De PvdA ondersteunt het verduurzamen van de MBO- en HBO-campussen.
Door het stimuleren van hergebruik van materialen, bijvoorbeeld in de bouw, wil de PvdA de circulaire economie aanjagen.
Duurzaam bouwen waar het kan, zodat daarmee meteen stappen worden gezet richting de energietransitie en bewoners van de nieuwbouw al meteen profiteren van de lagere energiekosten.
Eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op bestaande bebouwing realiseren, want zonneweides doen afbreuk aan het schaarse groen.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Betaalbare woningen voor iedereen
Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Luchtkwaliteit verbeteren
Overlast rondom Schiphol beperken