GroenLinks Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

Verduurzamen vraagt om specifieke arbeidskrachten. De provincie spant zich in om een goede aansluiting tussen de vraag naar deze arbeidskrachten en mbo- en hbo-opleidingen in Noord-Holland te realiseren

Huisvesting

De provincie kiest voor het realiseren van woningen binnen de bebouwde omgeving door verdichting, de transformatie van kantoorgebouwen en eventueel hoogbouw en spaart daarmee het open landschap rondom de steden en dorpen.
De provincie gebruikt de bestaande Regionale ActieProgramma’s om meer regie te krijgen op het realiseren van voldoende woningen voor kwetsbare groepen.

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

Noord-Hollandse woningen zijn in 2030 van het aardgas af en in 2035 klimaatneutraal. Woningen die niet klimaatneutraal gemaakt kunnen worden, worden aangesloten op warmtenetten
Het ambitieniveau moet drastisch omhoog; De provincie streeft ernaar dat Noord-Holland in 2040 klimaatneutraal is.
Naast de financiële begroting wordt jaarlijks een CO2-begroting opgesteld en alle beleidsvoorstellen hebben in de toelichting een klimaatparagraaf.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Een duurzaam Noord-Holland: er moet zowel in de eigen organisatie als in de provincie snel verduurzaamd worden. De kosten van de energietransitie worden eerlijk verdeeld: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Een groen Noord-Holland: alle ruimte voor de natuur, geen nieuwe wegen, geen uitbreiding van Schiphol. Natuurgebieden moeten op elkaar worden aangesloten en nieuwbouw vindt zo veel mogelijk in de bebouwde kom plaats. Landbouw moet de natuur niet verschralen maar ‘natuurinclusief’ zijn.

Een sociaal Noord-Holland: de provincie moet werkloosheid bestrijden, zorgen voor genoeg voorzieningen in kleine dorpen en asielzoekers welkom heten. Ook wil GroenLinks volop investeren in cultuur.