Moet een studievereniging belasting betalen?

De meeste studieverenigingen betalen geen belasting. Toch zouden een aantal verenigingen het op de grond van de wet wel moeten doen. Hieronder een overzicht van de verschillende soorten belasting die een vereniging mogelijk zou moeten betalen:

  • Vennootschapsbelasting: een vereniging streeft in principe niet naar winst. Het stelselmatig behalen van winst wordt door de Belastingdienst echter wel beschouwd als het streven naar winst. In dat geval moet vennootschapsbelasting worden betaald. Je kan worden vrijgesteld van je belastingplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Bij de feitelijke activiteiten of bij de aanwending van het vermogen staat de behartiging van een algemeen maatschappelijk, kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk of sociaal belang op de voorgrond.

  2. De inkomsten worden uitsluitend ten behoeve van een onder 1 genoemd doel aangewend.

  3. De inkomsten worden hoofdzakelijk verkregen door de inzet van vrijwilligers.

  4. De activiteiten waarmee de inkomsten worden verkregen vormen geen ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen ten opzichte van ondernemers in de profitsector.

  5. Het streven naar winst ontbreekt, of is van bijkomstige betekenis.

  6. De winst bedraagt in het jaar niet meer dan € 7500, of in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer dan € 37.500.

  7. De winst is uitsluitend ten behoeve van een hiervoor onder 1 genoemd doel.

  • BTW: Belasting Toegevoegde Waarde, ofwel omzetbelasting, moet worden betaald wanneer een vereniging prestaties verricht met het oogmerk hiervoor een vergoeding te krijgen. Er zijn echter wel tal van prestaties die vrijgesteld zijn van de belastingplicht. Deze vrijstellingen zijn van toepassing op veel van de hoofd- en nevenactiviteiten van verenigingen. Daarnaast is ook een omzet van leveringen dat niet meer bedraagt dan €68.067,- per jaar vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Wat betreft diensten geldt een vrijstelling van een omzet tot maximaal €22.689,- per jaar. Ook is er sprake van een kantineregeling, waarmee voor de omzet van een bar vrijstelling kan worden verkregen.
  • Loonbelasting: studieverenigingen werken gewoonlijk alleen met vrijwilligers, dus hebben niet met loonbelasting te maken. Het is wel belangrijk om te weten dat wanneer aan vrijwilligers een vergoeding wordt gegeven, dit niet meer mag zijn dan €20,- per week en €700,- per jaar (deze €20,- moet ook wekelijks worden betaald, €700,- in één keer is niet mogelijk binnen de bepalingen).

Meer informatie over belastingen voor studieverenigingen kun je vinden in het Witboek voor Studieverenigingen, af te halen bij het kantoor van de ASVA studentenunie. Voor specifieke vragen kun  je het beste contact opnemen met het Rechtsbureau, rechtsbureau@asva.nl.